Användarvillkor

Användarvillkor för privatpersoner

Se användarvillkor för företag

Så fungerar Workish tjänst

Workish tjänst som finns på webbplatsen www.workish.se samt tillhörande applikationer är en tjänst som hjälper privatpersoner och företag som benäms som (“användare”) till att hitta och förmedla arbete. När en användare lägger upp jobbannonser så listas den ut på vår plattform. Användare kan använda denna tjänst för att skicka ut förfrågningar på uppdragstjänster som önskas utföras. Workish som företag utför inte uppdraget utan är enbart en förmedlare av tjänst. Vi ansvar därför inte för arbetet eller utförandet i uppdraget som förmedlas. Det avtal som sluts mellan workers och uppdragsgivare binder inte workish till utförandet. Skyldigheter och rättigheter som innefattas av förmedlad tjänst ligger utanför vårt ansvarsområde

Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter

Workish följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen. För att kunna förmedla denna tjänst kommer vi att behöva samla in och behandla personuppgifter om dig. Läs mer under integritetspolicy om hur vi behandlar dina uppgifter.

Jobbannonser på Workish samt skyldighet att följa svensk lag m.m

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på Workish, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Workish. Materialet som medlemmar publicerar på Workish får inte vara illojalt med den verksamhet som Workish bedriver. Missbruk av funktionerna på Workish är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra medlemmar eller företags användning av Workish tjänst. I de fall medlemmen företar handlingar i syfte att försämra Workish tjänst, förstöra Workish renommé eller missleda Workish företag genom att t.ex. svara på jobbannonser i egenskap av företag med syfte att jämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika medlemskonton och svara på jobbannonser utan intresse att bli anställd har Workish rätt att stänga av användare. Medlemmar är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Workish.

Information på Workish.se

Workish arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Workish.se är korrekta men kan ej garantera detta. Medlemmen äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Workish i de fall det förekommer material på Workish.se som inte är korrekt.

Immateriella rättigheter

Workish äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av medlemmarna på Workish. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos medlem. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Workish ägs av Workish Group Sweden AB och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Workish som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

Workish ansvarsfrihet

Workish är inte del eller juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan användare. Det innebär att Workish inte har någon ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan användare, t,ex oenigheter gällande anställning, löneutbetalning eller liknande. Användare har inte rätt att kräva Workish på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Workish tjänst.

Ändringar

Workish har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

Cookies

Workish.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Workish.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Workish.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Workish.se fullt ut.

Skattekonsekvenser

Vid utförande av uppdrag betalar arbetsgivaren (Gigapay) skatter och avgifter till skatteverket som vid en helt vanlig anställning.

Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag skall tillämpas.

Användarvillkor för företag

Workish.se

Workish group sweden AB, tillhandahåller mobila applikationer för platsannonser under varumärket Workish. Uppdragsgivare kan använda denna tjänst för att skicka ut förfrågningar på uppdragstjänster som önskas utföras. Användare som vill utföra detta uppdrag kan ansöka om detta direkt via plattformen och våra uppdragsgivare har nu möjlighet att sluta avtal direkt med arbetstagaren med Gigapay Sweden AB som arbetsgivare. Workish som företag utför inte uppdraget utan är enbart en förmedlare av tjänst. Gigapay Sweden AB har således arbetsgivaransvaret. För användning av dessa tjänster gäller dessa allmänna villkor.

Grundkrav

Användaren ska vara godkänd för F-skatt. Användaren måste säkerställa att alla lagar och regler kring arbetsmiljö efterföljs. Ersättningen som användaren väljer och betala för sina uppdrag måste vara kollektivavtals enliga för respektive bransch. Som behörig att företräda användaren ger du ditt samtycke till att användarens företagsuppgifter registreras på Workish. Workish har rätt att stänga av användare på omedelbar verkan om dessa grundkrav inte efterföljs.

Användarnas utskick av jobbannonser och användarnas kontaktuppgifter

Workish förmedlar jobbannonser genom att lista dessa på workish applikationer. Användarna får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis tjänster som konkurrerar med Workish Group Sweden AB

Workishs ansvarsfrihet

Workish är inte del eller juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan användarna. Det innebär att Workish inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter t.ex. oenigheter gällande anställning, löneutbetalningar eller liknande.

Jobbannonser på Workish samt skyldighet att följa svensk lag m.m

På Workish finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att skapa en jobbannons genom Workish själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler. Användaren ska uppträda professionellt och vårdat på Workish, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på Workish. Materialet som användaren publicerar på Workish får inte vara illojalt med den verksamhet som Workish bedriver. Missbruk av funktionerna på Workish är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus, använda andras inloggningsuppgifter eller på olika sätt förstöra för andra användare eller företags användning av Workish. I de fall användaren företar handlingar i syfte att försämra Workishs förmedling, förstöra Workish renommé eller missleda användare genom att t.ex. göra förfrågningar med syfte att jämföra eget företags tjänst eller skapa flera jobbannonser eller microjobb utan intresse att anställa en användare. har Workish rätt att stänga av användaren. Användaren är skyldiga att vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har förstörande egenskaper, innan material överförs till Workish.

Information på Workish.se

Workish arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på Workish är korrekta men kan ej garantera detta. Användaren äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Workish i de fall det förekommer material på Workish som inte är korrekt.

Immateriella rättigheter

Workish äger rätt att nyttja texter, logotyper, bildmaterial och annat material som publicerats av användare på Workish. Äganderätten till dessa immateriella rättigheter kvarstannar dock hos användaren. Övrigt material, t.ex texter, grafik, bilder och logotyper som finns på Workish ägs av Workish AB och är skyddat av upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar som t.ex. varumärkeslagen. Vidare är databasen Workish som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen.

Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor, om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet av väsentlig betydelse. Såsom befriande omständighet ska enligt dessa villkor anses t.ex. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

Sanktioner

Workish äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor. Workish äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Workish bedriver. Vid mindre allvarliga överträdelser mot dessa regler utdelas en varning. Vid upprepade överträdelser eller allvarliga brott mot reglerna kan användaren stängas av med omedelbar verkan. Om den information som användaren publicerar på Workish skulle leda till skadeståndsskyldighet för Workish är användaren skyldig att hålla Workish skadeslös eller ersätta Workish för den skada som uppkommit.

Överlåtelse

Användare får inte helt eller delvis överlåta eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta villkor utan Workish skriftliga godkännande.

Ändringar

Workish har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användaren uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

Skatter och avgifter vid användandet av tjänsten microjobb

Som uppdragsgivare hos Workish är man inte arbetsgivare. Arbetsgivaransvaret ligger på Gigapay Sweden AB. Det betyder att det är Gigapay som betalar ut lönen till arbetstagaren samt skatter och avgifter till skatteverket.

Cookies

Workish.se använder cookies när du besöker sajten. Cookies är en informationsfil som placeras i din dator. Workish.se använder i första hand cookies för att du ska kunna använda Workish.se på bästa sätt. Cookien identifierar inte dig personligen, däremot den webbläsare som finns installerad på datorn du använder. Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator. Du har rätt att välja bort cookies i din webbläsare men du kan då inte använda alla tjänster på Workish fullt ut.

Tillämplig lag – Tvist

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag skall tillämpas.