Privacy Policy

Personuppgiftspolicy

Workish Group Sweden AB (fortsättningsvis Workish), organisationsnummer 559114–4125, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in. I detta dokument kommer vi att förklara hur vi arbetar med och samlar dina personuppgifter. Vi samlar endast in sådana personuppgifter som du själv lämnar till oss när du exempelvis registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post till oss. Du som nyttjar tjänsten och kommer i kontakt med oss ska känna dig säker på att dina personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt, därför kan du alltid vända dig till oss om du har ytterligare frågor eller funderingar; info@workish.se

1. Allmänt och begreppsförklaring.

Workish är en digital applikation som förmedlar enklare arbetsuppdrag som erbjuds av företag och utförs av privatpersoner. Uppdragen erbjuds av näringsidkare och erbjudanden förmedlas via en smartphone-applikation som laddas ned gratis. Denna policy gäller för alla personer som registrerar sig via applikationen i samband med att ett konto skapas. Vad som avses med konsument är en fysisk person som handlar utanför en näringsverksamhet. Med näringsidkare eller annan juridisk person avses uppdrag kopplade till den verksamhet som företaget bedriver. Företag som lägger upp en annons med uppdrag benämns som näringsidkare eller annan juridisk person som lägger upp en annons med uppdrag benämns som enbart ”uppdragsgivare”. De personer som avser att utföra vad som av uppdragsannonsen erbjuder benämns som uppdragstagare i förevarande policy. Uppdragen presenteras av den privata- och av uppdragsgivaren genom annonser som förmedlas via applikationen. För att kunna nyttja de tjänster som erbjuds av Workish via applikationen behöver personuppgifter samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt eller i enlighet med vad lagen kräver. Personuppgifterna sparas inte längre än vad som är nödvändigt för att fullgöra syftet med kontot och/eller tjänsten. När du skickar en förfrågan eller vidtar annan åtgärd kan du behöva lämna vissa personuppgifter så som namn, adress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress. Det gäller även exempelvis krypterade uppgifter och diverse elektroniska identiteter, så som IP-nummer, bankinformation om de kan kopplas till den fysiska personen och dess personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med den förordning som kallas för allmän dataskyddsförordning 2016/679 och som finns för skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG, s.k. GDPR. Om du lämnar dina personuppgifter till Workish samtycker du till behandling av dem i enlighet med denna policy

2. Vilka uppgifter som behandlas.

För att kunna nyttja tjänsten samlar vi in och sparar vissa personuppgifter. Nedan följer vilka uppgifter som sparas av respektive part. För privat- och uppdragsgivare samlas namn, e-post, IP-adress, telefonnummer samt bild. För uppdragstagaren samlas namn, födelsedatum, e-post, IP-adress, telefonnummer, omdömen samt recensioner från tidigare privat- och uppdragsgivare. Till det personliga kontot kan uppdragstagare lämna en personlig presentation om sig själv och ange specifika krav eller särskilda kunskaper som privata- och uppdragsgivare kan ta del av. De personer som istället väljer att skapa ett konto på Workish via ett befintligt Facebook-konto ger Workish rätt att samla in den kontoinformation som där framgår. Alla personer har personligt ansvar för att samtliga personuppgifter som lämnas till Workish är korrekta. Uppgifterna får inte strida, bryta eller överträda några rättigheter som kan tillkomma annan part, som exempelvis frågor om upphovs- eller varumärkesrätt etc.

3. Laglig grund och ändamålssyfte.

3.1. Administration av vår tjänst.
Användaravtalet, där användarvillkoren framgår, ingås mellan personer och Workish i samband med att kontot skapas och utgör den lagliga grunden för att behandla personuppgifter, upprätta annonser och förmedla uppdrag. Behandlingen är nödvändig för att Workish ska uppfylla de avtalsrättsliga förpliktelser som Workish har gentemot personer och gäller för samtliga punkter 3.2.-3.7.

3.2. Skapande av annons.
För att kunna skapa annonser och förmedla uppdrag måste Workish behandla de personuppgifter som framgår under punkten 2 om privat- och uppdragsgivarens samlade uppgifter. Utöver dessa uppgifter anger privat- och uppdragsgivare vidare information om uppdragets kategori, titel, beskrivning, plats, tid och datum och pris.

3.3. Ansökan till annons/microjobb.
För att kunna ansöka om uppdrag behandlar Workish de personuppgifter som framgår under punkten två om uppdragstagare. Utöver dessa uppgifter anges uppdragsgivaren en personlig presentation som även den samlas och behandlas.

3.4. Bekräftelse av uppdrag.
När uppdragstagare blivit utvald till uppdraget skickar Workish en notis som sker genom applikationen. Vidare ska personuppgifterna göra det möjligt att genomföra utbetalningar till uppdragstagarens bankkonto.

3.5. Betalning.
För att kunna genomföra en betalning via vår tjänst kommer vi att skicka dina uppgifter till Gigapay Sweden AB. Dessa uppgifter som sparas för att kunna genomföra, processa betalningar och efterföljande förpliktelser till uppdragstagaren. För att veta hur Gigapay behandlar personuppgifter kan du läsa deras personuppgifts policy på www.gigapay.co

3.6. Utveckling av vår tjänst.
Workish samlar dina personuppgifter i syfte att analysera eventuella fel, förbättra och utveckla tjänsten. För att uppnå resultat samlar Workish löpande in information om dig och dina rutiner på applikationen och webben. Genom sådan information kan Workish utveckla erbjudanden och utforma nya funktioner som underlättar tjänsten. Workish förbehåller sig rätten att kunna använda personuppgifter som lämnas till oss för att informera personer om uppdateringar, genomföra undersökningar eller tillhandahålla informations- och tjänsterelaterad kommunikation inklusive säkerhetsuppdateringar. Grunden för behandlingen, som för övriga punkter, är Workish berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för personer att kunna besöka och använda applikationen eller webbplatsen och för att kunna förstå hur personer upplever tjänsten och därigenom förbättra den.

4. Kontroll av personuppgifter.

Personer kan, genom sin profil, se vilka personuppgifter som lämnats till Workish. De uppgifter som lämnas är de uppgifter som anges av personer i samband med skapande av ett konto. Dessa uppgifter kan personer ändra på egen hand direkt i applikationen.

5. Överföring av personuppgifter.

Workish kommer att dela personuppgifter mellan arbetsgivare och arbetstagare för uppdrag. De uppgifter som lämnats till oss kan komma att vidarebefordras till andra personer i den utsträckning som krävs för att ett uppdrag ska kunna genomföras. Vidare förhåller Workish sig rätt att kunna överföra och dela personuppgifter med annan part för att kunna hjälpa personen eller Workish med applikationen, webbplatsen eller annan marknadsföring i den utsträckning som är tillåtet, dvs. att personuppgifterna endast får användas för det angivna syftet. Workish kan även, om det krävs enligt lag eller föreläggande, lämna ut personuppgifter till polismyndigheten eller annan myndighet.

6. Dina rättigheter.

Personer har alltid rätt att få information om de personuppgifter som behandlas av Workish. Vidare kan personer vid behov begära rättelse av personuppgifter. Denna rätt kan nyttjas genom applikationen eller på webben via profilen eller genom en begäran till Workish. En sådan begäran framställs skriftligen och ska innehålla uppgifter så som namn, personnummer och adress, vidare ska framställan vara egenhändigt undertecknad av personen. Kontakta Workish på info@workish.se om du önskar begära rättelse, eller har andra frågor om dina rättigheter.

7. Så lagrar vi uppgifter.

Workish främsta mål är att göra tjänsten så effektiv och användarvänlig som möjligt. För att avsluta kontot kan personen utföra detta genom sin profil i Workish applikation. Personuppgifter som lämnats av personer till Workish sparas enbart så länge som det krävs för fullgörandet.

8. Övrigt.

Workish strävar efter att tillhandahålla en säker miljö genom att försöka begränsa åtkomsten till vår databas dock kan vi aldrig garantera att obehöriga parter inte bereder sig åtkomst till den genom exempelvis hackning. Vidare kan Workish inte kontrollera vilken information andra personer obehörigen lagrar eller överför sådan information personen lämnat genom sin profil. Därav ska personer aldrig uppge känslig information på Workish offentliga profil. Workish ansvarar inte för de rutiner och policy som gäller av andra, vid besök av annonsnätverk eller andra webbsidor som erbjuds av utomstående parter som Workish samarbetar med för att tillhandahålla personligt anpassade tjänster. Denna policy kan ändras varvid berörda kommer att uppmärksammas genom användning av tjänsten. Det är dock varje persons skyldighet att hålla sig informerad och uppdaterad på de villkor som gäller. Vid väsentliga förändringar som kräver samtycke meddelas berörda personer direkt.

9. Kontaktinformation

Du kan alltid kontakta Workish på webben om du har frågor eller funderingar kring sådant som rör våra rutiner och integritetsskydd, du kan skriva till oss på info@workish.se.